Antwerp, Churches and Tourism
Tourism Pastoral, Diocese of Antwerp (TOPA vzw)

Antwerp's St Andrew's Church, a revelation.

Bibliography

Archive

  • Archief Kerkfabriek Sint-Andries
    • Kronijke kerkfabriek Sint-Andrieskerk dl. 1 (1860–1899)
    • Resolutieboek Fabriek Raad der Kerk van den H. Andreas te Antwerpen, 1899–
  • Archief Parochie Sint-Andries

Literature

You can sort the bibliography by any column or search it.

JaarAuteurReferentie
2001Anders gekleed, anders gedragen. Drie Antwerpse kerken openen hun kleerkast (tent. cat.), Antwerpen, 2001
1999Antoon Van Dyck anders bekeken. Over ‘registers en contrefeytsels, tronies en copyen’, (tent.cat.), Antwerpen, 1999: 36–40
1997Baisier C.Het meubilair van de 17de en 18de eeuw uit de kerk van de voormalige St.-Bernardusabdij te Hemiksem. Een onderzoek naar archivalische, iconografische en verhalende bronnen, (lic. verh.), Leuven, 1997
1998Baisier C.‘Nieuwe gegevens over het hoogaltaar van Peter I Verbrugghen en Willem Ignatius Kerricx in de St. Andrieskerk te Antwerpen, eertijds in de St. Bernardusabdij te Hemiksem’, in Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, Brussel, 67, 1998: 28–53
1963Bernaards A.Kerk van St.-Andries, Antwerpen. Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand en Victorie, Antwerpen, 1963.
2002Claes J., Claes A.Vincke K., Sanctus, Leuven, 2002
1980/1981Creemers E.Studie van de rekeningen van de Kerkfabriek van Sint Andries te Antwerpen van 1860 tot 1975, (onuitgeg. eindverh.), Antwerpen, 1980 –1981
1983De Pauw C.‘Tekening van Hendricus Franciscus Verbrugghen voor het Stedelijk prentenkabinet’ in Cultureel Jaarboek Stad Antwerpen, 1983: 122–127
1775De RoveroyChronycke van Antwerpen, Antwerpen, 1775
1968Duquenne X.‘Les tableaux de l’autel des monnayeurs à Anvers, par Martin De Vos’, in Maandelijks Tijdschrift B. B., 24 april 1968: 8–17
2006Floor M.‘Nieuw licht op oud kunstwerk’, in Gazet van Antwerpen, 24 november 2006: 22
1984Foucart J.Quelques inédits d’Otto Vaenius in Rubens and his World, Antwerpen, 1984
1887Génard P.Verzameling der graf- en gedenkschriften, dl.3, Antwerpen. Parochiekerken, dl.2, Antwerpen, 1887
1979Goovaerts B.Sint Andrieskerk te Antwerpen, Antwerpen, 1979
1995Het verhaal van een garderobe. Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand en Victorie. Sint-Andrieskerk Antwerpen (tent. cat.), Antwerpen, 1995
1989Historische kant uit de Sint Andrieskerk, Sint Andrieskerk Antwerpen, (tent. cat.) Textiel Instituut Kunstambacht Antwerpen, Antwerpen, 1989
1948Jansen A. en Van Herck C.Archief in beeld. Het meubilair van onze abdijkerken en kloosters, 1948
1950Jansen A. en Van Herck C.Tentoonstelling van oude kunst in de St. Andrieskerk (ten. cat.), Antwerpen, 1950
1948Kerkelijke Kunst (tent. cat.), Antwerpen, 1948
1977Kunstwerken uit de eeuw van Rubens in Antwerpse kerken en kloosters, (tent. cat.), Antwerpen, 1977
1983/1985Lagye V.-A.Le Viel Anvers et le Nouvel Anvers, Bruxelles, 1983–1985
1937Lemaire R.Beknopte Geschiedenis van de Meubelkunst, Antwerpen, 1937
1957Müller-Hofstede J.‘Zum Werke des Otto van Veen 1590–1600’ in Bulletin Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, VI, 1957
1975Restauratie St. Andrieskerk Antwerpen, Antwerpen, 1975
1979Simons G.Edelsmeedwerk: catalogus van tentoonstelling ingericht in de Sint Andrieskerk te Antwerpen ter gelegenheid van haar 450 jarig bestaan, 20 juni – 8 juli 1979, Antwerpen, 1979
1991Sint-Andries 2000. Nieuwsbrief, 1991
1966Sint-Andries parochie Antwerpen,l., 1966
1986Spiessens G.‘Het Peteghemorgel (1791) van de Antwerpse Sint Andrieskerk’, in Musica Antiqua 3, 2 (1986)
1988Spiessens G.‘Het voormalig Bremser orgel van de Antwerpse Sint Andrieskerk (1675)’, in Adem, 24, 2, 1988
2000Tekeningen uit de 17de de 18de eeuw. De verzameling Van Herck,l. (Koning Boudewijn Stichting), 2000
1985Van Damme J.Schrijnwerkersambacht, (lic. verh.), Leuven, 1985
1935Van Herck C.Walter Pompe, in Antwerpse Oudheidkundige Kring, jaarboek 11, 1935
1929Van de Velden F.Korte geschiedenis van Sint Andrieskerk, 1529–1929, Antwerpen, 1929
1915Van de Velden F.Naemrol der eerw. heeren pastoors, kapelanen en priesters in St. Andrieskerk te Antwerpen sedert 1851 tot den huidigen dag, Antwerpen, 1915
1934Van der Straelen J. F. en J. B.De Kronijk van Antwerpen, VI, (1797–1798),  Antwerpen, 1934
1953/1954Van Herck C.‘De Antwerpse barok biechtstoelen’, in Jaarboek van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van Antwerpen, 27, 1953–1954
1985Van Passel V.De schilderkunst van de contra-reformatie in de Antwerpse Sint-Andrieskerk.1566–1570, (lic. verh.), Leuven, 1985
1846Visschers P.Oude en nieuwe byzonderheden van S. Andries kerk te Antwerpen, Antwerpen, 1846
1846Visschers P.Maria Stuart: met eene aenteekening nopens haer portret en het gedenkstuk van hare twee staetsdamen, Barbara Moubray en Elisabeth Curle in S. Andries kerk te Antwerpen, Antwerpen, 1846
1851Visschers P.Naemrol der eerw. heeren pastoors van St. Andries parochie te Antwerpen sedert 1529 tot den huidigen dag, met aenteekeningen, Antwerpen, 1851
1851Visschers P.Instelling van het broederschap der veertiendaegsche beregting in St. Andries kerk te Antwerpen ten jare 1676 ter gelegenheid van deszelfs jubelfeest in 1851, Antwerpen, 1851
1846Visschers P.Geschiedkundig verhael van de reliquien der 36 uitmuntende heiligen in S. Andries kerk te Antwerpen alsmede van het broederschap ter hunner eer opgeregt en van deszelfs plegtige diensten van in 1671 tot in 1846, Antwerpen, 1846
1851Visschers P.Verzameling van grafschriften in St. Andries kerk, te Antwerpen, Antwerpen, 1851
1846Visschers, P.Bundel van jaerschriften en dichtjes ter eere van de 36 heiligen in de voormalige kerk van S. Salvador’s abtdy, en in S. Andries kerk by onderscheidene jubelfeesten, Antwerpen, ca. 1846
1853/1862Visschers P.Geschiedenis van St. Andries kerk te Antwerpen, sedert hare opkomst, tot den huidigen dag, Antwerpen, 1853-1862, 3 dln.: I II III
1990Vlieghe H.Evolutie van de Antwerpse monumentale historie- en portretschilderkunst ten tijde van Jan Boeckhorst in Jan Boeckhorst (tent.cat) AntwerpenMünster, 1990
1972Vlieghe H.Saints, 1, (Corpus Rubenianum, dl 8), Brussel, 1972
1980Zweite A.Marten De Vos als Maler. Ein Beitrag zur Geschichte der Antwerpener Malerei in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, Berlijn, 1980: 315–318